Công nhận theo NARIC UK

Giới thiệu về UK NARIC (National Recognition Information Centre)

UK NARIC là đơn vị của chính phủ Anh Quốc chịu trách nhiệm về cung cấp thông tin, các khuyến nghị về đào tạo đại học, đào tạo thực hành cho các quốc gia và vùng lãnh thổ. Là một đơn vị của chính phủ, được quản lý bởi chính phủ UK, dưới thỏa thuận của Phòng giáo dục Anh Quốc (DfE - Department for Education), NARIC cung cấp những thông tin chính thống nhất về giáo dục quốc tế và các hệ thống giáo dục ngoài Vương Quốc Anh (cho trường hợp học viên lấy bằng nước ngoài muốn làm việc hoặc học tập tại UK).

UK NARIC là một phần của hệ thống NARIC, ban đầu được thành lập bởi Hội đồng Châu Âu (EC) vào năm 1984. Mạng lưới hình thành nhằm gia tăng tính công nhận bằng cấp (diplomas) tương đương giữa các thành viên thuộc EU, các quốc gia thuộc nhóm EEA (European Economic Area) và phối hợp với các quốc gia Trung và Đông Âu, kể cả Cyprus.

Hệ thống công nhận bằng cấp (Diplomas) của NARIC:

Cấu trúc, mục đích và kết quả đào tạo của hệ thống bằng cấp quốc tế (international qualifications) là đặc biệt đa dạng nên không thể sử dụng một phương pháp đơn lẻ mà có thể thẩm định. Phương án tối ưu mà UK NARIC sử dụng đó là tập trung vào các yếu tố so sánh. Chỉ khi UK NARIC xác định một bằng cấp nào đó có khả năng tương đương tại UK thì khi đó UK NARIC mới bắt đầu tiến hành xác định bằng cấp đó có tương ứng với bằng cấp nào trong hệ thống của UK hay không. Việc công nhận tương đương là công nhận cả cấp độ (Level) và tên loại và phải thực hiện theo UK NARIC Band Framework do NARIC ban hành. 

UK NARIC Band Framework © là một hệ thống phân hạng cấp độ đào tạo theo thứ bậc với tính công nhận tương đương dựa vào kết quả đầu ra (outcomes) với 16 nhóm (Bands), được thiết kế để giúp tối ưu quá trình so sánh bằng cấp đồng thời vẫn đảm bảo tính khách quan và giá trị bằng cấp tương đương thông qua quá trình so sánh.

Với mỗi nhóm (Band), hệ thống UK Naric Band Framework cũng nêu tham chiếu một số bằng cấp hiện hữu tại UK và cũng như khung tiêu chuẩn đã được thiết lập của loại bằng cấp đó.

Với quan điểm trên, với tính chính thống của thông tin, hệ thống phân loại bằng cấp của UK NARIC được xem là hệ thống công nhận tương đương bằng cấp quốc tế. Thông qua hệ thống này, học viên khi nhận bằng của nước ngoài, muốn học tập và làm việc tại Anh Quốc có thể dùng hệ thống này để làm nền tảng công nhận tương đương.

ATHE là bằng được cấp bởi Anh Quốc, được kiểm định bởi Ofqual UK nên có thể sử dụng khung UK NARIC Band Framework để học tập và làm việc tại các nước ngoài Vương Quốc Anh, thuộc nhóm EU, EEC, Trung Âu, Đông Âu và Cyprus.

UK NARIC Band Framework ©:

ATHE RQF Level 3 tương ứng với:

 • Theo hệ thống đào tạo thực hành: SCQF Level 6-7 / CQFW Level 3
 • Theo hệ thống đào tạo học thuật (Academic): Overall standard of GCE Advanced / Scottish Advanced Higher / Scottish Baccalaureate / Advanced Welsh Baccalaureate

ATHE RQF Level 4 tương ứng với:

 • Theo hệ thống đào tạo thực hành: SCQF Level 7 / CQFW Level 4
 • Theo hệ thống đào tạo học thuật (Academic): Certificate of Higher Education (CertHE)

ATHE RQF Level 5 tương ứng với:

 • Theo hệ thống đào tạo thực hành: SCQF Level 8 / CQFW Level 5 / Foundation degree / SQA Higher National Diploma (HND)
 • Theo hệ thống đào tạo học thuật (Academic): Diploma of Higher Education (DipHE)

ATHE RQF Level 6 tương ứng với:

 • Theo hệ thống đào tạo thực hành: SCQF Level 9 / CQFW Level 6
 • Theo hệ thống đào tạo học thuật (Academic) Bachelor (Ordinary) degree / Bachelor (Honours) degree

ATHE RQF Level 7 tương ứng với:

 • Theo hệ thống đào tạo thực hành: SCQF Level 11 / CQFW Level 7
 • Theo hệ thống đào tạo học thuật (Academic): Master's degree / Integrated Master's degree (e.g. MEng, MChem, MPhys, MPharm) / Primary (or first) qualifications in medicine, (e.g. BM BS), dentistry (e.g. BDS) and veterinary science (e.g. BVSc) / Postgraduate Diploma / Master of Philosophy degree (MPhil) / Master of Research (MRes)

ATHE RQF Level 8 tương ứng với:

 • Hệ thống đào tạo thực hành SCQF Level 12 / CQFW Level 8
 • Hệ thống đào tạo học thuật (Academic): Doctor of Philosophy degree (PhD) / Professional Doctorate (e.g. EdD, DClinPsy, DBA)

Nguồn tham khảo: https://www.naric.org.uk/naric/Code%20of%20Practice/Band%20Framework.aspx 

Thư xác nhận của NARIC về Level 7 tương đương với Master tại Vương Quốc Anh