ATHE QCF với chuẩn giáo dục đại học Vương Quốc Anh

Tại Vương Quốc Anh tồn tại 2 hệ thống giáo dục là giáo dục thực hành (theo chuẩn RQF - Regulate Qualification Framework, được Ofqual kiểm định) và giáo dục đại học (theo chuẩn FHEQ - Framework of Higher Education Qualification do QAA kiểm định). 2 hệ thống này hoàn toàn tương đương với nhau nhưng với tên gọi khác nhau. Chuẩn giáo dục thực hành xây dựng các cấp độ bằng cấp và năng lực theo bậc (Level) và bằng cấp được phân thành 3 loại: Award (dưới 12 credit), Certificate (từ 12 đến 34 credit) và Diploma (trên 34 credit). Chuẩn giáo dục đại học không xây dựng cấp độ bằng cấp theo bậc mà theo tên gọi ví dụ bằng cử nhân, bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

Tính tương đương của 2 hệ thống thể hiện ở bảng dưới đây với chi tiết:

  • Level 3 tương đương A level
  • Level 4 tương đương năm nhất Đại học
  • Level 5 tương đương năm 2 Đại học
  • Level 6 tương đương bằng Cử nhân
  • Level 7 tương đương bằng Thạc sĩ
  • Level 8 tương đương bằng Tiến sĩ.