ATHE QCF Anh Quốc với bằng cấp của Pháp

So với giáo dục Pháp, chuẩn cấp độ (Level) do Ofqual kiểm định sẽ đồng nhất với các bằng cấp của Pháp theo bảng so sánh dưới đây.

  • Level 8 tương đương với bằng Tiến sĩ (Dotorates)
  • Level 7 tương đương với Thạc sĩ (Master)
  • Level 6 tương đương với Cử nhân (Bachelor)