ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Slovenia

Hệ thống Ofqual UK có nhiều khác biệt với hệ thống giáo dục của Slovenia. Slovenia sử dụng hệ thống 10 Level trong khi Ofqual UK sử dụng hệ thống 8 Level. Dù có sự khác biệt về số hiệu Level nhưng các chú thích tên của bằng cấp lại khá tương đồng.

  • Level 8 Ofqual UK tương ứng với SQF (Slovenia Qualification Framework) Level 10 của Slovenia, là bằng Diploma Treje Snopje (Dotorate - Tiến sĩ).
  • Level 7 Ofqual UK tương ứng với SQF Level 8 của Slovenia, là bằng Thạc sĩ.
  • Level 6 Ofqual UK tương ứng với SQF Level 7 của Slovenia, là bằng Cử nhân.