ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục NaUy

NaUy sử dụng hệ thống Norwegian NQF 8 cấp độ v2 có tính tương đồng với hệ thống QCF Ofqual UK với chi tiết:
  • QCF Ofqual Level 8 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với Norwegian NQF của NaUy với bằng tương đương là Philosophiae doctor (ph.d.), Doctor philosophiae (dr.philos.), Diploma from Artistic Research Fellowship Programme (diplom i kunstnerisk utviklingsarbeid).
  • QCF Ofqual Level 7 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 7 tương ứng với Norwegian NQF của NaUy với bằng tương đương là Master's degree (etc.)
  • QCF Ofqual Level 6 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 6 tương ứng với Norwegian NQF của NaUy với bằng tương đương là  Norwegian NQF level 6; Bachelor's degree and Diploma for general teacher training education (allmennlærerutdanning).