ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Malta

Malta sử dụng hệ thống giáo dục với 8 cấp độ với tên gọi MQF (Malta Qualification Framework) khá tương đồng với hệ thống QCF của Vương Quốc Anh. Chi tiết tính tương ứng thể hiện như sau:

  • QCF Ofqual Level 8 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với MQF Level 8 của Malta với bằng tương đương là Doctoral Degree.
  • QCF Ofqual Level 7 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 7 tương ứng với MQF Level 7 của Malta với bằng tương đương là Postgraduate Certificate; Postgraduate Diploma; Master.
  • QCF Ofqual Level 6 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 6 tương ứng với MQF Level 6 của Malta với bằng tương đương là Bachelor / Bachelor (Hons); VET Bachelor / VET Bachelor (Hons)