ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Lithuania

Hệ thống giáo dục Ofqual UK khá tương đồng với hệ thống giáo dục Lithuania khi Lithuania cũng sử dụng Level làm cơ sở đánh giá (LTQF - Lithuania Qualification Framework). Tuy nhiên mặc dù xếp theo level nhưng Lithuania nêu rõ các level là loại bằng cấp nào tương ứng.

  • Level 8 của Ofqual UK tương ứng với Level 8 LTQF, là bằng Doctor of Science Degree.
  • Level 7 của Ofqual UK tương ứng với Level 7 LTQF, là bằng Master Degree in Civil Engineering.
  • Level 6 của Ofqual UK tương ứng với Level 6 LTQF, là bằng Professional Bachelor Degree hoặc Bachelor Degree.