ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Latvia

Latvia cũng sử dụng hệ thống 8 cấp độ với tên gọi LQF - Latvia Qualification Framework và 8 cấp độ này có tính tương đồng của hệ thống 8 cấp độ QCF Ofqual UK với chi tiết:

  • QCF Ofqual Level 8 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với LQF Level 8 của Latvia với bằng tương đương là Doctor’s diploma
  • QCF Ofqual Level 7 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với LQF Level 7 của Latvia với bằng tương đương là Professional Master’s diploma; Diploma of professional higher education, diploma of higher education, diploma of higher professional qualification (2nd level professional higher education, the total length of full-time studies – at least 5 years); Master’s diploma
  • QCF Ofqual Level 6 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với LQF Level 6 của Latvia với bằng tương đương là Bachelor’s diploma; Professional Bachelor’s diploma: forestry engineer; Diploma of professional higher education, diploma of higher professional qualification (2nd level professional higher education, the length of full-time studies – at least 4 years): economist