ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Italy

Giáo dục Italy cũng dùng hệ thống 8 Level tương ứng với hệ thống 8 Level của chuẩn QCF Anh Quốc:

  • QCF Ofqual Level 8 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với Level 8 của Italy với bằng tương đương với Dottorato di Ricerca (Research Doctorate - PhD) 
  • QCF Ofqual Level 7 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với Level 8 của Italy với bằng tương đương với Laurea Magistrale (Master's Degree)
  • QCF Ofqual Level 6 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với Level 8 của Italy với bằng tương đương với Laurea (Bachelor's Degree)