ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Ireland

Ireland sử dụng hệ thống NQF với 10 Level cho hệ thống giáo dục của mình. Tuy có sự phân hóa và nhiều cấp nhưng tính tương đồng giữa bằng cấp của hệ QCF Ofqual của Anh Quốc và hệ thống NQF của Ireland vẫn rất tương đương với chi tiết:

  • QCF Level 8 của Vương Quốc Anh, Vocational Qualifications level 8 UK tương ứng với NQF Level 10 của Ireland là Doctoral Degree.
  • QCF Level 7 của Vương Quốc Anh, Vocational Qualifications level 7 UK tương ứng với NQF Level 9 của Ireland là Masters Degree và Post-graduate Diploma
  • QCF Level 6 của Vương Quốc Anh, Vocational Qualifications level 6 UK tương ứng với NQF Level 8 của Ireland là Honours Bachelor Degree và Higher Diploma.