ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Hungary

So với giáo dục Hungary, hệ thống Ofqual UK tương đồng ở cấp độ Đại học và sau đại học (Level 6,7,8) nhưng có sự khác biệt ở cấp độ thấp hơn. Giáo dục Hungary phân rất nhỏ các cấp độ thấp (xem bảng phía dưới).

  • QCF Level 8 UK tương ứng PhD Degree
  • QCF Level 7 tương ứng Master's Deegree
  • QCF Level 6 tương ứng Bachelor Degree