ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Estonia

Hệ thống Ofqual UK khá tương đồng với hệ thống giáo dục Estonia. Estonia sử dụng hệ thống EstQF để làm cơ sở đánh giá bằng cấp với chi tiết:

Vocational Qualifications level 8 Ofqual UK tương ứng với

  • Diploma of Doctoral degree
  • Occupational qualification certificate, level 8
  • Chartered Civil Engineer in Buildings and Structures, level 8

Vocational Qualifications level 7 tương ứng với

  • Diploma of Master's degree
  • Occupational qualification certificate, level 7
  • Interior Architect, level 7

Vocational Qualifications Level 6 tương ứng với

  • Diploma of professional higher education
  • Diploma of Bachelor's degree
  • Occupational qualification certificate, level 6
  • Energy Auditor, level 6