ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Đức

Cũng giống như QCF Ofqual Anh Quốc, Đức sử dụng hệ thống 8 Level với tên gọi German NQF. Tính tương đồng giữa 2 hệ thống này rất cao với chi tiết:

  • QCF Ofqual Level 8 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với German NQF của Đức với bằng tương đương là Doctor of Engineering Sciences (Dr.-Ing.)
  • QCF Ofqual Level 7 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với German NQF của Đức với bằng tương đương là Master of Science M.Sc., Wirtschaftsingenieurwesen, [Master of Science M.Sc., Industrial Engineering] Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Brandenburg Technical University – BTU); Advanced vocational qualification (IT further education and training system, Vocational Training Act [Berufsbildungsgesetz]): Certified Strategic IT Professional.
  • QCF Ofqual Level 6 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với German NQF của Đức với bằng tương đương là Bachelor of Science, B.Sc. in Business Administration, European University Viadrina Frankfurt (Oder); Advanced vocational qualification (Fachschule): State-Certified Technician in Mechanical Engineering; Advanced vocational qualification (state-recognised advanced training certification): Certified Master Craftsman in Industry, specialising in Electrical Engineering; Advanced vocational qualification (IT further education and training system, Vocational Training Act [Berufsbildungsgesetz]): Certified Operative Professional - IT Developer.