ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Đan Mạch

Hệ thống giáo dục của Đan Mạch khá tương đồng với chuẩn của Ofqual UK, cũng dùng hệ thống Level và cấp độ cũng khá tương đồng. 

  • Level 8 của hệ thống Ofqual Anh Quốc tương ứng với Level 8 của Đan Mạch nhưng ở Đan Mạch họ xác định Level 8 là bằng Tiến sĩ còn hệ thống Ofqual UK xác định Level 8 là Vocational Qualification.
  • Level 7 của hệ thống Ofqual Anh Quốc tương ứng với Level 7 của Đan Mạnh nhưng ở Đan Mạch xác định Level 7 là bằng Thạc sĩ còn hệ thống Ofqual UK xác định Level 7 là Vocational Qualification Level 7.
  • Level 6 của hệ thống Ofqual Anh Quốc tương ứng với Level 6 của Đan Mạch nhưng ở Đan Mạch xác định Level 6 là bằng Cử nhân cò nở hệ thống Ofqual UK xác định level 6 là Vocational Qualification Level 6.