Sau 2015 QCF sẽ chuyển thành RQF

Để đồng nhất cách gọi và cũng để giải thích tại sao trong một số tài liệu lại thể hiện là ATHE QCF, một số tài liệu lại là ATHE RQF. RQF (Regulate Qualification Framework) là tên gọi mới của QCF (Qualification and Credit Framework) kể từ năm 2015. Về bản chất QCF và RQF là một hệ thống nhưng RQF đã mô tả một cách rõ ràng hơn và có tính công nhận cao hơn khi áp dụng hoàn toàn chuẩn EQF của Châu Âu (Eroupean Qualification Framework). Việc áp dụng một cách tối ưu theo chuẩn Châu Âu giúp hệ thống các Level của Anh Quốc được công nhận và tương đồng gần như hoàn toàn với các nước trong khu vực (Châu Âu).

Chuẩn RQF sẽ được bắt buộc áp dụng đồng nhất vào cuối năm 2017, do đó hiện nhiều tổ chức vẫn dùng song song tên gọi cũng như chuẩn trước đây là QCF. Trong phần giới thiệu của ATHE cũng một số nơi thể hiện là chuẩn RQF và một số mục lại thể hiện là QCF là vì vấn đề này.

Để hiểu thêm về hệ thống RQF của ATHE, vui lòng xem đoạn Video dưới đây:

Tìm hiểu thêm về khung giáo dục Châu Âu EQF (Eurpean Qualification Framework) và tính tương đồng toàn thị trường Lao động Châu Âu khi tương thích với chuẩn này. ATHE là hệ thống được kiểm định và áp dụng theo chuẩn QCF/RQF và tương đồng hoàn toàn với chuẩn EQF.