Hệ thống Level tại ASEAN

Tại Châu Á, cộng đồng ASEAN cũng xây dựng một hệ thống khung năng lực chung châu Á (ASEAN Quality Assurance Network) theo 8 level tương tự như khung năng lực chung Châu Âu (EQF - European Qualifications Framework). Hệ thống này tương thích hoàn toàn với hệ thống của Châu Âu, Úc, Châu Phi và có tính công nhận lẫn nhau giữa bằng cấp của các quốc gia.

Hệ thống 8 Level của ASEAN:

 

Hiện tại Malaysia và Singapore đã áp dụng hoàn toàn hệ thống này. Các quốc gia còn lại của ASEAN đang trong giai đoạn triển khai.

Việc xây dựng khung năng lực chung Châu Á theo 8 Level giúp bằng cấp tại một quốc gia khi ra nước ngoài làm việc được công nhận ngay vào thị trường lao động. Ngoài ra do tính tương thích của khung năng lực Châu Á với khung năng lực Châu Âu, khung năng lực Úc... việc định hướng học tập theo Level ngay từ đầu giúp học viên được tiếp nhận, công nhận, giữ được mức lương khi thị trường lao động không còn biên giới.