Công nhận ATHE tại Việt Nam

Căn cứ thông tin số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 quy định về việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghệp nước ngoài cấp có quy định chi tiết:

Điều 3. Công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

Văn bằng, chứng chỉ của người học do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp được công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

1. Văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận ln nhau về văn bng, chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

2. Văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục nghề nghiệp Việt Nam cp.

3. Đối với những người được cấp văn bằng, chứng chỉ không thuộc khoản 1 và khoản 2 của Điều này, nhưng văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hợp pháp ở nước ngoài mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

a) Đảm bảo tương đương về điều kiện trình độ tuyển đầu vào đối với trình độ trung cấp, cao đẳng;

b) Tương thích với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Tương thích về thời lượng học tập tính theo năm học hoặc theo số tín chỉ tích lũy ở cuối khóa học.

và:

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

1. Người có văn bằng, chứng chỉ thuộc các trường hợp nêu tại Điều 3 của Thông tư này không phải làm thủ tục công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ.

2. Người được công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ trong giáo dục nghề nghiệp được miễn trừ nội dung đã học khi học liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định.

3. Người có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp có trách nhiệm tập hợp và cung cấp các minh chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này chỉ khi có yêu cầu hợp pháp từ các bên liên quan.

Tính chất của chương trình ATHE:

  • ATHE là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Vương Quốc Anh
  • ATHE là tổ chức đào tạo được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh (kiểm định của chính phủ UK với giáo dục nghề nghệp từ Level 1 đến Level 8)
  • ATHE vượt hơn tiêu chuẩn đầu ra của khung năng lực Châu Âu, Châu Á và khung năng lực Việt Nam (120 credits so với 60 credits tối thiểu).

Bằng của ATHE sẽ được công nhận tương đương theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam bao gồm:

  • ATHE Level 3 = Chứng nhận bậc 3
  • ATHE level 4 = Bằng Trung cấp Việt Nam
  • ATHE Level 5 = Bằng Cao Đẳng Việt Nam

Tải về toàn văn của thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 TẠI ĐÂY