ATHE với hệ thống Level tại Việt Nam

Ngày 18/10/2016, thủ tướng chính phủ đã có quyết định phê duyệt khung năng lực Quốc gia (tên tiếng Anh là Vietnam Qualification Framework) với mục tiêu:

a) Phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ phù hợp với các trình độ thuộc giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;

b) Thiết lập cơ chế kết nối hiệu quả giữa yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của bên sử dụng lao động với hệ thống các trình độ đào tạo thông qua các hoạt động đào tạo, đo lường, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng;

c) Làm căn cứ để xây dựng quy hoạch cơ sở giáo dục, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho các ngành, nghề ở các bậc trình độ và xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực;

d) Thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước khác thông qua các khung tham chiếu trình độ khu vực và quốc tế làm cơ sở thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngun nhân lực;

đ) Tạo cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo, xây dựng xã hội học tập và học tập sut đời.

Hệ thống khung năng lực này tương thích hoàn toàn với khung năng lực 8 bậc của Châu Âu (EQF) và khung năng lực ASEAN (AQRF), tương thích theo tiêu chuẩn phiên tương ứng với khung năng lực Châu Úc và Châu Phi, tương thích với các tiêu chuẩn nghề nghiệp của Hoa Kỳ với Bậc 1 - Sơ cấp I; Bậc 2 Sơ cấp II, Bậc 3 - Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; Bậc 8 - Tiến sĩ.

Hệ thống đào tạo theo Level của ATHE tuân thủ theo tiêu chuẩn EQF của Vương Quốc Anh, tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn của Châu Âu, được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh nên hoàn toàn tương thích với các khung năng lực quốc gia của Việt Nam. Căn cứ khung năng lực của Việt Nam và khung năng lực mà ATHE được công nhận và kiểm định, bằng cấp của ATHE sẽ tương ứng như sau:

  • ATHE Level 3 Diploma = Sơ cấp bậc III
  • ATHE Level 4 Diploma = Trung cấp
  • ATHE Level 5 Diploma = Cao Đẳng
  • ATHE Level 6 Diploma = Đại học
  • ATHE Level 7 Diploma = Thạc sĩ
  • ATHE Level 8 Diploma = Tiến sĩ

Mỗi Level (bậc) của chương trình ATHE có 120 credits (tín chỉ) vượt hơn yêu cầu của hệ thống khung năng lực Châu Âu và các khung vực khác (60 tín chỉ).

Download khung năng lực Việt Nam TẠI ĐÂY